Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 77679/E2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου το ΥΠΟΠΑΙΘ να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,οι Διευθύνσεις ΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικούς πίνακες.

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διεθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίσευσης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρο 7 του Ν. 3848/2010).

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄έως 02 Ιουνίου 2015.
Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όταν ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΟΠΑΙΘ – είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά – για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.
Θα πρέπει όμως να κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως 03 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-5-2015

Έγγραφο 80364/E2/20-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Οδηγία για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.»

Μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας μας από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, σας γνωρίζουμε ότι επίκεινται αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων των ΕΠΑΛ.
Συνεπώς, ο υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 77679/Ε2/15-05-2015 εγκύκλιο, θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Επιπλέον, μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι στον υπολογισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα ορίζονται στο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Share and Enjoy !
Shares