Εκδόθηκαν από την ΑΣΠΑΙΤΕ οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ και ΕΠΠΑΙΚ για το 2018-2019 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι 23 Ιουλίου 2018


άκουσε το άρθρο

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2018-2019 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 25-7-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10-5-2018, ώρα 12:00 έως 23-7-2018, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία υποχρεούνται κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών» θα πρέπει να υποβάλλουν (με τον φάκελο δικαιολογητικών εφόσον κληρωθούν σε σειρά εισαγωγής) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της σειράς κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης» θα πρέπει να υποβάλλουν (με τον φάκελο δικαιολογητικών εφόσον κληρωθούν σε σειρά εισαγωγής) το ΦΕΚ διορισμού τους και βεβαίωση από την υπηρεσία τους.

{……}

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΠΠΑΙΚ (Δ/707/11-5-2018, ΑΔΑ: 7Υ4846Ψ8ΧΙ-Π93)

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΕΣΥΠ (Δ/708/11-5-2018, ΑΔΑ: 7ΘΡΜ46Ψ8ΧΙ-ΗΟΥ)


Γενικές πληροφορίες για τα Προγράμματα

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) το οποίο αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ (Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, σε δώδεκα πόλεις της Ελλάδας, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους σπουδαστές, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στους σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) Θεωρητικά Μαθήματα, σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας και σε Πτυχιακή Εργασία.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Share and Enjoy !
Shares