Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31-5-2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στα Υπουργεία κατόπιν προκήρυξης του συνόλου των θέσεων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπουργείων να προβούν αμελλητί στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Να προβούν στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007, όπως ισχύει).
    Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει, στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Ως εκ τούτου, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο όρος «επιπέδου Διεύθυνσης» νοούνται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου του Υ.Κ., και τα αντίστοιχα ή ενδιάμεσα επίπεδα οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Υποδιεύθυνσης.
  2. Να προβούν στη σύσταση και συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρμοδίων οργάνων επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ανά απαιτούμενη ενέργεια διευκρινίζονται τα εξής:

{…}

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24Α του ν. 4369/2016.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ)

Share and Enjoy !
Shares