Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023 Υποβολή Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα έως 7/4/2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ.Πρωτ. Φ.151/35415/Α5/28-03-2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ έτους 2023 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των ΔΔΕ, όπου ανήκουν, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 (ΦΕΚ 3609 Β’) όμοιές της υ.α. και την υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (83 Α’)» υ.α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) υ.α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. μόνιμοι, αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στην ΚΕΠΕ ΕΠΑΛ 2023 θα πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα (σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία.

Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων καθορίσθηκε με την υπό στοιχεία Φ253.2/109189/Α5/08-09-2022 (ΑΔΑ: 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ) υ.α.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως τις 7 Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου Δ.Ε. ή Συμβούλους Εκπαίδευσης Δ.Ε., οι οποίοι συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με νεότερη σχετική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

 

Επισκέψεις: 96

Μετάβαση στο περιεχόμενο