Εκδηλώσεις και δραστηριότητες των σχολείων κατά το 2018 στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» Εφεξής κάθε έτος θα αφιερώνεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 34774/ΓΔ4/1-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Με την με αριθμό 6338/Δ2/16-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακηρύχτηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών».

Στόχοι της ανακήρυξης είναι αφενός να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών και ο ρόλος τους στη δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και αφετέρου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.

Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα έχουν ως κύριο θέμα «Τα Μαθηματικά στην Αρχαιότητα», ώστε να αναδειχτεί ότι οι ρίζες των μαθηματικών και η αφετηρία τους συνδέονται με τις ρίζες και την έναρξη της δημιουργίας του ανθρώπινου πολιτισμού στην αρχαιότητα, καθώς επίσης και ότι η θεμελίωση και ανάπτυξη των μαθηματικών έγινε κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα.

Δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και όχι μόνο των μαθηματικών. Θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν τόσο η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή όσο και η σχέση τους με τις άλλες επιστήμες και τις τέχνες μέσα από διεπιστημονικές – διαθεματικές δραστηριότητες.

{….}

Η ανακήρυξη του 2018 ως «Έτους Μαθηματικών» αποτελεί το πρώτο βήμα για τη θεσμοθέτηση του «έτους γνωστικού αντικειμένου». Εφεξής κάθε έτος θα αφιερώνεται σε μια τέχνη ή μια επιστήμη ή γενικότερα σε ένα γνωστικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται στην Δ/θμια εκπαίδευση (Μαθηματικά, Λογοτεχνία, Φυσική, Ιστορία, Αρχαία, Χημεία, Μουσική κ.λ.π.) και θα αναπτύσσονται ανάλογες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Γενικότερος στόχος είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης σημασίας κάθε γνωστικού αντικειμένου για την εκπαίδευση, αλλά και των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων, καθώς και της ανάγκης για τη διεπιστημονική προσέγγισή τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares