Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης στις ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου Συμπληρωματικός πίνακας για εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το 2011 έως το 2013


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9691/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ0ΠΟΞΛΔ-4Ε7) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε ως εξής:
1. Εγκρίνουμε τους συνημμένους στην παρούσα συμπληρωματικούς πίνακες των πέντε (5) επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Β επιπέδου, α) κατά την 2η (3/12/2011 – 18-12-2011, 11-02-2012) και β) κατά την 3η (18/05/2013 – 09/06/2013, 21/09/2013) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες επιτυχόντων χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Β΄ Επιπέδου, με την οποία αποδεικνύεται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2 , ως κριτήριο επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την αρχική απόφαση (7518/15-7-2014, ΑΔΑ:6ΓΟ5ΟΞΛΔ-ΧΧ7)
ΣΣ : Οι εκπαιδευτικοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Φλώρινας αναφέρονται στη σελ. 61

Share and Enjoy !
Shares