Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών Γυμνασίου της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 6323/5-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΩΧ4653ΠΣ-Β2Γ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε την απόφαση

Σχετικές είναι οι αποφάσεις 6299/4-10-2017 (ΑΔΑ:7ΘΑΜ4653ΠΣ-Ε4Ξ) και η 5618/29-9-2017 (ΑΔΑ:7ΑΝ14653ΠΣ-ΙΚΠ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •