Έγκριση, κατά παρέκκλιση, λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα Γενικά Λύκεια για το 2017-2018 Για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 167785/Δ2/06-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ574653ΠΣ-Φ9Λ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2017-2018, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-11-2017

Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε με την 188166/Δ2/2-11-2017 (ΑΔΑ:Ω1Ρ24653ΠΣ-ΜΧΓ) όμοιά της.

Share and Enjoy !
Shares