Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Τα ολιγομελή των ΕΠΑΛ του Ν. Φλώρινας που εγκρίθηκαν


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 105266/Y2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης, τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης:

 

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-09-2022 και 15-09-2022 και 25-10-2022

Διαβάστε την 107608/Y2/06-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ49Γ46ΜΤΛΗ-5ΧΩ) σχετική συμπληρωματική απόφαση και την όμοιά της 111160/Y2/14-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΧΘ46ΜΤΛΗ-Ρ2Φ) και την όμοιά της 131345/Y2/25-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΛ346ΜΤΛΗ-ΗΜΩ)

Share and Enjoy !
Shares