Έγκριση διεξαγωγής 16ου Συνεδρίου Model United Nations (DSAMUN) στη Γερμανική Σχολή Αθηνών


άκουσε το άρθρο

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής 16ου Συνεδρίου Model  United  Nations  (DSAMUN)  στη Γερμανική Σχολή Αθηνών»
Σχετικό έγγραφο: 25487/Γ2/25-02-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

τη διεξαγωγή του 16ου Συνεδρίου Model United Nations (DSAMUN) που θα διεξαχθεί στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα, ονομαστικό πίνακα μαθητών και σχετική δήλωση κηδεμόνων) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες http://www.dsathen.gr και http://www.dsamun.gr και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mun@dsathen.gr.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

3. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

4. ΔΙΠΟΔΕ                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

Τμήμα Γ΄