Εγκρίσεις Υπερωριακής Απασχόλησης.


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω4ΣΞ4653ΠΣ-7ΛΖ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: 7Θ3Ε4653ΠΣ-ΩΤΚ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: ΨΒ4Ψ4653ΠΣ-46Μ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

Share and Enjoy !
Shares