Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το 2018-2019 Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών για την έναρξη του προγράμματος

Α. Απόφαση 204875/Δ2/27-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) αποτελούμενων από μία (1) σχολική μονάδα σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων ΣΚΑΕ – Εκπαιδευτικών 2018-2019 και τις κάτωθι εισηγήσεις:

{………}

Β. Απόφαση 204892/Δ2/27-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (από 3 έως 4 μαθητές), σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων ΣΚΑΕ – Εκπαιδευτικών 2018-2019 και τις κάτωθι εισηγήσεις:

{………}

Γ. Απόφαση 9209/27-11-2018 (ΑΔΑ: 9Ψ9Σ4653ΠΣ-ΥΝ3) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ολιγομελή Τμήματα (5-9 μαθητών) των ΣΚΑΕ των Διευθύνσεων ΔΕ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, κατά το 2018-2019

Αποφασίζουμε για το σχολικό έτος 2018-2019, τη λειτουργία των παρακάτω ολιγομελών τμημάτων, των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των μαθητών με φροντιστηριακό μάθημα λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, καθώς και την πεποίθησή μας ότι μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας θα επιτευχθεί βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και μείωση της μαθητικής διαρροής, ως ακολούθως:

{………}

Μετάβαση στο περιεχόμενο