Εγκρίσεις ανάθεσης υπερωριών για το 2020-2021 Σύμφωνα με τις αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων

ΑΔΑ: ΩΓΜ446ΜΤΛΗ-ΟΕ6 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Παπαδοπούλου Αικατερίνη και Τσακνάκη Δέσποινα

ΑΔΑ: 9ΛΦ646ΜΤΛΗ-8ΞΣ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κίτσου Ελευθερία

ΑΔΑ: ΩΥ8Ξ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ι – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κάρτα Χρυσούλα

ΑΔΑ: 96Π546ΜΤΛΗ-ΧΗΔ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Παρίση Βασιλική

ΑΔΑ: 96ΠΕ46ΜΤΛΗ-Μ0Θ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Μάνου Λεωνίδας

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο