Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου


άκουσε το άρθρο

Διαβάστε την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ90Χ-8Υ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε την αρχική εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ) του ίδιου υπουργείου

Share and Enjoy !
Shares