Δυνατότητα παράτασης της θητείας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μέχρι οκτώ (8) μήνες


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 22 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α/29-9-2020)

  1. Το άρθρο 19 του πδ 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
    «Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.».
  2. Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
    «Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.».
  3. Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του πδ 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία.
  4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.
  5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Διαβάστε τον Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α/29-9-2020)

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου επί του άρθρου αυτού :

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους.

Με τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται να επιτευχθεί η εκπλήρωση της υπηρεσιακής ανάγκης ανάδειξης εκπροσώπων του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, χωρίς, όμως, να επηρεάζεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώνεται για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική λειτουργία.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών που διενεργούνται κατ” εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 34 του π.δ. 1/2003, ευθέως ή κατά παραπομπή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα καθορίζει και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας ψηφοφορίας.

Στην περίπτωση που αποφασισθεί η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν θα υφίσταται πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 1/2003 ή και άλλων συναφών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη διεξαγωγή των εν λόγω εκλογικών διαδικασιών με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία.

Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για καθορισμό και ανακαθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων.

Επιπλέον προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές.

Οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν για τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά και, επομένως, και των επικείμενων εκλογών του Νοεμβρίου ενεστώτος έτους.