Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 Έως 31 Αυγούστου 2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 137197/Ε2/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 239 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 τ. Α’/27-05-2016), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α’/11-05-2016) και υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, δύνανται νομίμως, αποκλειστικώς για λόγους ουσιώδους πλάνης ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπο τους των νόμιμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που αποτελούν αναγκαία και ρητή προϋπόθεση αποχώρησης τους από την Υπηρεσία, (βλ., Ε.Σ. Τμ.Ι Πράξεις 14, 74, 116/2012, καθώς και ΕΣ Τμ.Ι Πράξη 114/13, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 356/2004, 453/2007, 45/2010,178, 395/2012), να ανακαλέσουν την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης έως 31-08-2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι προβλέπει το άρθρο 239 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 τ. Α’/27-05-2016):
Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος. Καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016».

Share and Enjoy !
Shares