Διόρθωση στις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ και Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Έγγραφο Φ3/50940/ΓΔ4/07-05-2021 του ΥΠΑΙΘ

Το ΙΕΠ προέβη σε διόρθωση της εισήγησής του ως προς την Ύλη και τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Συγκεκριμένα, στην αρχική 16/01-04-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. είχε εκ παραδρομής καταχωρισθεί στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ το βιβλίο «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των συγγραφέων Δουκάκη Σ., Δουληγέρη Χ., Καρβουνίδη Θ., Κοίλια Χ., Πέρδο Α. αντί του ορθού βιβλίου με τίτλο «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», των συγγραφέων Γ. Γώγουλου, Γ. Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη και Π. Χίνου.

Ως εκ τούτου, οι Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ, οι οποίες αναφέρονται στην Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ», αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο