Διορθώσεις στην ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων

Στην αριθμ. Φ.151/140132/Α5 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1975/τ.Β΄/2015 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Στις σελίδες 23500, 23501, 23502 και συγκεκριμένα στις Σχολές με Κ.Α. ΣΧΟΛΗΣ: 294, 719, 747, 628, Από το εσφαλμένο: «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ!», στο ορθό: «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ».

Στη σελίδα 23504 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

την πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 35 από το εσφαλμένο: «ΑΝΩΤΩΝ50ΜΜΗ6», στο ορθό: «ΑΝΩ ΤΩΝ 50mm Hg».

Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 38 από το εσφαλμένο: «Η ΧΩ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ», στο ορθό: «ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ».

Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 49 από το εσφαλμένο: «ΠΟΛΛΑΠΛΗ!» στο ορθό: «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ».

Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 59 από το εσφαλμένο: «ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ», στο ορθό: «ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 60 από το εσφαλμένο: «ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ», στο ορθό: «ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ».

Στη σελίδα 23503 στον τίτλο του Υπουργείου, όπου αυτός αναφέρεται από το εσφαλμένο: «θρησκευμάτων», στο ορθό: «Θρησκευμάτων».

Διαβάστε τις διορθώσεις στο ΦΕΚ 2090/Β/24-9-2015

Διαβάστε την ορθή ΥΑ Φ.151/140132 /Α5/8-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΘΓ465ΦΘ3-ΜΦΤ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο