Διορισμός αιρετών μελών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Με θητεία μέχρι 31-12-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/90/209647/E3/8-12-2016 (ΑΔΑ:6ΑΚΘ4653ΠΣ-ΡΜΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τους εξής εκπαιδευτικούς :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Α΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.
  2. Κορδή Νεκτάριο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.
  2. Λουκά Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε τα τελικά αποτελέσματα και την σταυροδοσία για το ΚΥΣΔΕ (Φ.350/88/209650/E3/8-12-2016, ΑΔΑ:710Θ4653ΠΣ-0ΤΔ)

Share and Enjoy !
Shares