Διορισμός 104 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02,02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02, σε θέσεις μονίμων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 161821/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3110/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 104 εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02,02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02, σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

[…]

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο