Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση 221123/Ε2/15-12-2017 (ΦΕΚ 1337/Γ/21-12-2017, ΑΔΑ: 6Ρ4Κ4653ΠΣ-Σ13) του Υπουργείου Παιδείας

Με την 221123/Ε2/15.12.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων […] διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ12.01(02), ΠΕ13, ΠΕ17.01, ΠΕ18.02(03), ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ32, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στις περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, κατά περίπτωση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν βάσει των οικείων διατάξεων σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο