Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολείων Αναμένεται η έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής διευθυντών

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης (Νόμος 4473/2017, ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017)

ΜΕΡΟΣ Α’  – ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
Άρθρο 1 – Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 – Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 3 – Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού,
Άρθρο 4 – Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία
Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών
Άρθρο 6 – Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 7
Άρθρο 8 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Διαβάστε τον Νόμο 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο