Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος που αφορά στην αναδιοργάνωση των δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου:

«Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με πολλαπλές συνέπειες στην κοινωνική ζωή των ατόμων, η ανάγκη για επανασχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών καθίσταται πιο απαραίτητη από ποτέ.

Ο επανασχεδιασμός των δομών της εκπαίδευσης καθίσταται πρώτιστη προτεραιότητα, καθώς συναρτάται με ζητήματα αφενός προσαρμογής στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι κοινωνικές αλλαγές και αφετέρου ευθύνης συγκρότησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης με αξιακές αναφορές, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Το πλαίσιο αυτό, προσανατολισμένο σε ανθρωπιστικές αναφορές, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις όποιες αρνητικές συνέπειες προκλήθηκαν εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στα κέντρα οργάνωσης της ατομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών (ακούσιες μετακινήσεις από τον τόπο οικογενειακής εγκατάστασης, μεταβολές των εργασιακών δεδομένων και άλλα) με τις άμεσες και έμμεσες συνέπειές τους στα θεμελιακά συστήματα κοινωνικής ένταξης του παιδιού.

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία αποτελεί ένα δυναμικό σύνολο υπηρεσιών, στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων και μαθητών, με επίκεντρο τους τελευταίους και με ζητούμενο την ουσιαστική υποστήριξη όχι μόνο της μάθησης, αλλά και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί το χώρο της εκπαίδευσης σε σχέση με τη λοιπή δημόσια διοίκηση, καθώς οι σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν την άσκηση των διφυών καθηκόντων της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής (επιστημονικής και παιδαγωγικής) υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών, από υποστηρικτικές δομές που αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται, οι οποίες λειτουργούν συχνά με τρόπο διαφορετικό από αυτόν μιας κλασικής δημόσιας υπηρεσίας με αυστηρή ιεραρχία.»

Ο νόμος 4547/2018 σε ΦΕΚ

Ενημέρωση 23-8-2020

Ο Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) επικαιροποιημένος με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές του