Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις διορισμού των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Θα πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022


άκουσε το άρθρο
  • Απόφαση 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ/16-8-2022) που αφορά σε διορισμό, σε κενές οργανικές θέσεις, 906 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020, (ΑΔΑ: ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7)
  • Απόφαση 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/Γ/16-8-2022) που αφορά στο διορισμό 157 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, (ΑΔΑ: 9ΚΓΣ46ΜΤΛΗ-Σ15)
  • Απόφαση 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/Γ/16-8-2022) που αφορά στο διορισμό, σε κενές οργανικές θέσεις, 024 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΚΟ46ΜΤΛΗ-Ι0Ο)
  • Απόφαση 98350/Ε4/4-8-2022 (ΦΕΚ 1927/Γ/16-8-2022) που αφορά στον διορισμό, σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 400 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) (ΑΔΑ: Ψ1Υ146ΜΤΛΗ-Μ9Θ)
Share and Enjoy !
Shares