Δημοσίευση (18) δεκαοκτώ αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας Αφορούν στις παραιτήσεις που υποβλήθηκαν από 17-2-2021 έως 10-3-2021

Η ΔΔΕ Φλώρινας απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση δεκαοκτώ (18) περιλήψεις αποφάσεων της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, που αφορούν παραιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

[…]

Διαβάστε τις αποφάσεις στο ΦΕΚ 2504/Γ’/18-10-2021

Διαβάστε τις αποφάσεις στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΛΙΕ46ΜΤΛΗ-6ΚΝ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο