Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-2021 Μετά τις προσλήψεις της 25ης-8-2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 4118/26-8-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη την ΥΑ 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-08-2020, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) και το 108390/Ε1/21-8-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και τις προσλήψεις των αναπληρωτών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ που αναρτήθηκαν στο site του ΥΠΑΙΘ στις 25-8-2020, ανακοινώνουμε

Α. Πίνακα με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων των σχολείων Γενικής Παιδείας της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας (Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ),

Β. Πίνακα με τα λειτουργικά κενά των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης) που αφορά τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής,

Γ. Πίνακα με τα λειτουργικά κενά των μελών ΕΕΠ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Εξειδικευμένη, Εξατομικευμένη, ΕΔΕΑΥ κλπ),

Καλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.) κατά την παρούσα φάση, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (συνημμένο υπόδειγμα), μέχρι την Πέμπτη 27-8-2020 και ώρα 24:00.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Τα εμφανιζόμενα στους συνημμένους πίνακες λειτουργικά κενά, είναι ενδεικτικά. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο στο οποίο επιθυμούν να τοποθετηθούν προσωρινά (ακόμη κι αν αυτό εμφανίζει πλεόνασμα ωρών συγκεκριμένης ειδικότητας), καθώς τα δεδομένα του πίνακα είναι ευμετάβλητα (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων των δεδομένων που προσκομίζονται από τις σχολικές μονάδες, κ.ο.κ.), οπότε και η εικόνα του επισυναπτόμενου πίνακα μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων των μονίμων εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, κατόπιν της εξέτασης των αιτήσεων των μονίμων εκπαιδευτικών. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα γίνει μία αρχική προσωρινή τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διεκπεραίωση των αναγκών ανάληψης υπηρεσίας και των σχετικών εγγράφων πρόσληψης, η οποία θα αλλάξει μετά την εξέταση των αιτήσεων δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

 

Το έγγραφο 4118/26-8-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η αίτηση τοποθέτησης

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων των σχολείων Γενικής Παιδείας

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης)

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά των μελών ΕΕΠ

Share and Enjoy !
Shares