Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) Δηλώσεις τοποθέτησης μέχρι την Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Έγγραφο 5219/16-10-2020 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 141729/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) και 141708/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: 9Υ3Ω46ΜΤΛΗ-ΚΗΖ) του Υπουργείου Παιδείας, ανακοινώνουμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων στα σχολείων της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας.

Καλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.) κατά την παρούσα φάση, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης, μέχρι την Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Το έγγραφο 5219/16-10-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η αίτηση τοποθέτησης

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά

Μετάβαση στο περιεχόμενο