Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών Μετά τις προσλήψεις που ανακοινώθηκαν στις 18-9-2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 4612/21-09-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη την ΥΑ 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-08-2020, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ), το 108390/Ε1/21-8-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και την απόφαση 125572/Ε1/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) «Πρόσληψη 1357 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021», ανακοινώνουμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων των σχολείων Γενικής Παιδείας της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας (Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Καλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.) κατά την παρούσα φάση, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (συνημμένο υπόδειγμα), μέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 24:00.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία. Επίσης η σειρά με την οποία θα καλυφθούν τα επιμέρους κενά της κάθε ομάδας σχολείων είναι όπως αυτή αναφέρεται στον πίνακα.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Το έγγραφο 4612/21-09-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η αίτηση τοποθέτησης

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά

 

Share and Enjoy !
Shares