Δήλωση Πόθεν Έσχες για την χρήση του 2015 Αφορά και στους εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ που εμπίπτουν στις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφα 34841/Γ1/26-2-2016 και 36061/E1/1-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει, τον μήνα Φεβρουάριο, κάθε έτους, διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, κατάλογος ελεγχομένων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται από τον αρμόδιο υπουργό, τον γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης ή το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου για τα πρόσωπα που υπάγονται στο φορέα αυτόν ή από τον οποίο εποπτεύονται και σε κάθε άλλη περίπτωση από τα όργανα διοίκησης του οικείου φορέα. Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει το σχετικό κατάλογο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παραπάνω νόμου.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να συγκεντρώσουν τους καταλόγους υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύουν

Διαβάστε το έγγραφο 34841/Γ1/26-2-2016

Διαβάστε το έγγραφο 36061/E1/1-3-2016

Ποιοί είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 7-3-2016

Σύμφωνα με νεώτερο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (39333/E1/7-3-2016) :

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 36061/Ε1/1-3-2016 εγγράφου μας που στάλθηκε κατόπιν ερωτημάτων σας για το εάν θα συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί στους καταλόγους των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σας διευκρινίζουμε ότι οι σχετικοί κατάλογοι θα συμπληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς στους οποίους οι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέσεις, για τις οποίες κρίνονται υπόχρεοι υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014.

Share and Enjoy !
Shares