Δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Οι μετακινήσεις τους για συνεδριάσεις γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας

Έγγραφο 2/2615/ΔΕΠ/1-4-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Στις διατάξεις του νόμου περί κάλυψης των δαπανών μετακίνησης εμπίπτουν μόνο όσοι μετακινούνται, (με οποιαδήποτε ιδιότητα) με εντολή φορέα του Δημοσίου σε εκτέλεση υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4075/2012,σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάται με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά/πειθαρχικά συμβούλια

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ορισμένα/εκλεγμένα μέλη των πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων μετακινούνται σε εκτέλεση υπηρεσίας και συνεπώς δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]