Δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης και για τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς μετά τις 22-11-2021 Προθεσμία έως την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 11378/Ε2/03-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε περιοχές μετάθεσης (και όχι απευθείας σε σχολικές μονάδες) μετά τις 22-11-2021, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0), οφείλουν να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία, ώστε να τους αποστείλουν τις σχετικές αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 15-02-2022. Οι αιτήσεις θα καταχωριστούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο edatacenter, ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν από τα οικεία ΠΥΣΔΕ μαζί με όλες τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα από ορισμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά μέχρι 18-02-2022.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares