Δικαιολογητικά για εκπρόθεσμες μετεγγραφές από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ και από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ Τι απαιτείται προκειμένου να εγκριθούν από Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ2α/142674/Δ4/08-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν πλείστων ελλιπών αιτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά με εκπρόθεσμες μετεγγραφές προς σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ της χώρας, σας υπενθυμίζουμε ότι για την εξέταση των αιτημάτων εκπρόθεσμης μετεγγραφής τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να διαβιβάζουν στην υπηρεσία μας οι ΔΔΕ της χώρας έχουν ως εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή του κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικων μαθητών, στην οποία θα αναγράφεται εκτός από το σχολείο προορισμού και η τάξη – τομέας – ειδικότητα του ενδιαφερόμενου.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον/τους νόμιμο/ους κηδεμόνα/ες σε περίπτωση ανήλικων μαθητών, στις οποίες να διευκρινίζονται οι λόγοι του αιτήματος μετεγγραφής και πιθανής μετοίκησης.
  3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή του κηδεμόνα του σε περίπτωση ανήλικων μαθητών.
  4. Υπηρεσιακά Σημειώματα μετεγγραφής από τις σχολικές μονάδες προέλευσης και προορισμού, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφουν ότι δέχονται την μετεγγραφή και ότι από την αλλαγή που προκαλείται στο μαθητικό σύνολο δεν επηρεάζεται ο αριθμός των τμημάτων και ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.
  5. Επικαιροποιημένη βεβαίωση απουσιών του ενδιαφερόμενου από το σχολείο προέλευσης.
  6. Σε περίπτωση μετοίκησης, απαραίτητο είναι οποιοδήποτε αποδεικτικό βεβαιώνει τη διεύθυνση της νέας κατοικίας (πχ λογαριασμός ΔΕΚΟ, αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου κλπ).
  7. Σε περίπτωση που το αίτημα μετεγγραφής αφορά σε έναρξη εργασίας ή αλλαγή εργασιακής κατάστασης (πχ πρόσληψη, μετάθεση κλπ) του ενδιαφερόμενου ή του/των κηδεμόνα/ων, στην περίπτωση ανηλίκων μαθητών, απαραίτητα είναι τα αποδεικτικά όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να μην αποστέλλουν στην υπηρεσία μας ελλιπείς φακέλους αιτημάτων μετεγγραφών προς σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ διότι σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέφονται, προς ολοκλήρωσή τους και εκ νέου αποστολή, προκειμένου να εξεταστούν τα σχετικά αιτήματα.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-11-2021

Διαβάστε το Φ2α/147038/Δ4 /16-11-2021 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Δικαιολογητικά για εκπρόθεσμες μετεγγραφές από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ και από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό:

«Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ2α/142674/Δ4/08-11-2021 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει το με αρ πρωτ. Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ Δ΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ- 21-9-2021) έγγραφο με θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές / μετεγγραφές μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης». (ΣΣ Για τις μετεγγραφές ανήλικων μαθητών απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων)

Share and Enjoy !
Shares