Διεξαγωγή έρευνας του «Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη», του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη χώρα μας Το online ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 154568/ΓΔ4/13-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το «Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη» (ΟΗΤΕ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), σε συνεργασία με ομάδα του EuroClio / European Association of History Educators, πραγματοποιεί έρευνα στο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών για την 1η Τακτική Έκθεση σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας στα κράτη-μέλη του «Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη».

Η εν λόγω έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν Ιστορία και σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ02. Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 53 ερωτήσεων, για το οποίο έχει εισηγηθεί θετικά το ΙΕΠ.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνεται διαδικτυακά (online), στην Ελληνική, μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί: Τακτική έκθεση OHTE αριθ. 1 – Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών Survey (surveymonkey.com).

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και, αφού συμπληρωθεί, υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe).

Η συμπλήρωσή του από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει ως εξής:
i) Τμηματικά (και κατόπιν να αποθηκευτεί και, αφού ολοκληρωθεί, να υποβληθεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή).
ii) Εξ ολοκλήρου (και να υποβληθεί απευθείας, διαδικτυακά [online]).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/observatory-history-teaching/-/teacher-s-opinion-needed-for-1st-report-on-the-state-of-history-teaching-in-europe-by-31-december-2022 και να απευθύνονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares