Διενέργεια πτυχιακών εξετάσεων παραπεμπομένων μαθητών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

Έγγραφο 143896/Δ4/15-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι εξετάσεις των παραπεμπομένων μαθητών της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ.Α).

Ο τύπος των τίτλων σπουδών των μαθητών των ΕΠΑ.Σ., μετά την παύση λειτουργίας τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 111316/Γ2/8-10-2007 (303/Β’/2008), 55678/Γ2/18-5-2009 (991 Β’) υπουργικές αποφάσεις και το περιεχόμενο τους καθορίζεται από τα συνημμένα υποδείγματα: Α. (ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. Β. (ΥΠΟΔ.2) Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

(Άρθρο 6 της 149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/τ. Β’/6-10-2014) Υ.Α.) Η εξέταση των παραπεμπόμενων μαθητών της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Σ. διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφαση του. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο