Διευκρίνιση σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023 Δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 141394/Ε2/15-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ) του Υπουργείου Παιδείας

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Με την άποψη αυτή συνηγορούν και τα εξής:

  • Κατά πάγια διοικητική τακτική και βάσει της υπ’ αρ. 128882/Δ2/19-11-03 διευκρινιστικής οδηγίας «η διάταξη του άρθρου 8 περ. Β, παρ. 1β του ΠΔ 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία στα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, αναφέρεται στη μετάθεση καθηγητών μουσικής από μη Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη μετάθεση καθηγητών μουσικής από Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης.
    Άλλωστε, κατά το χρόνο έκδοσης του Π.Δ. 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής υπηρεσία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, δεν γίνονταν διορισμοί κατευθείαν στα Μουσικά Σχολεία. Αν ακολουθηθεί αυτή η ρύθμιση, δηλαδή της πενταετούς υπηρεσίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης θα έχουμε το εξής αντιφατικό: Να μπορεί ένας καθηγητής να διοριστεί σε Μουσικό Σχολείο, αλλά να μην μπορεί να μετατεθεί.
    »
  • Επιπλέον, επειδή η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 4237/2005, 456/1981, ΔΕΑ 246/2015, 3753/2013, Γνωμ ΝΣΚ 200/2017, 280/2016 (Ολομ), 163/2016,147/2001, απάντων των ως άνω με περαιτέρω παραπομπές σε νομολογία) αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός, η απαλλαγή της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και για τους σύμφωνα με το αρ. 167 του ν. 4823/21 (136 Α΄) μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares