Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ22/171403/Δ4/15-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-05-2018) Υπουργικής Απόφασης με την οποίαν καθορίστηκαν οι Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, και, ειδικότερα, όσον αφορά στις αναθέσεις του εργαστηριακού μέρους:

(α) του Ειδικού Μαθήματος «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, και
(β) των μαθημάτων ειδικότητας «ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ», «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» και «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ» της ειδικότητας «Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

διευκρινίζεται ότι για λόγους πληρέστερης εφαρμογής των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/01 (ΦΕΚ 216/Β/06-03-2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση:

(i) στην περίπτωση που η διεξαγωγή της διδασκαλίας του εργαστηριακού μέρους των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, αυτός θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός με πτυχίο που αντιστοιχεί στην ειδικότητα 87.07,
(ii) στην περίπτωση που η διεξαγωγή της διδασκαλίας του εργαστηριακού μέρους των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, ο ένας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκπαιδευτικός με πτυχίο που αντιστοιχεί στην ειδικότητα 87.07

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο