Διευκρινίσεις σχετικά με το Έργο “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Με mail της που απέστειλε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ) του Υπουργείου Παιδείας απαντά σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» και τις προσλήψεις ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με επιβλέποντες φορείς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 1. Ο επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2  επιλεγέντων ανέργων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ εντός 15 ημερών ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. (ΚΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574, ΦΕΚ 2091/27-8-13, Άρθρο 7, παραγρ. 4).
 2. Για να γίνει η τοποθέτηση των ωφελουμένων στις υπηρεσίες επιλογής τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάθεση και ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών όλων των ωφελουμένων ανέργων.
  Σε περίπτωση που κάποιοι από αυτούς έχουν καθυστερήσει να παρουσιαστούν, οι επιβλέποντες φορείς οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, να ζητήσουν τα στοιχεία των ωφελουμένων που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί, να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους και να τους ζητήσουν να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό για α)έλεγχο δικαιολογητικών  β) τοποθέτηση τους βάση μορίων έτσι ώστε να προβούν εν συνεχεία στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ.
 3. Η έναρξη πρόσληψης είναι ανεξάρτητη από την έναρξη απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν να πληρώνονται με βάση το μηνιαίο παρουσιολόγιο αποκλειστικά για τις ημέρες απασχόλησης.
 4. Κάποιοι φορείς που συμμετέχουν σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας άλλων Προσκλήσεων του ΟΑΕΔ προχωρούν άμεσα στην πρόσληψη των ωφελουμένων χωρίς τη διαδικασία δήλωσης προτίμησης  καθότι οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης είχαν ήδη συμπεριληφθεί στις Προσκλήσεις. Στην περίπτωση της Πρόσκλησης 6, οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης καθορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση, μετά την έκδοση της Πρόσκλησης 6. Επομένως, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τη διαδικασία δήλωσης προτίμησης στις Υπηρεσίες τοποθέτησης η οποία θα γίνει σε συνάρτηση με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης του ΟΑΕΔ
 5. Δεν παραμένει, σε καμία περίπτωση, η διαδικασία υπόδειξης ή πρόσληψης σε εκκρεμότητα πέραν της προθεσμίας των 15 ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση (πρόσκληση 6/2013 του ΟΑΕΔ, σελ, 3).
 6. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, ο έλεγχος γίνεται από τους εποπτευόμενους φορείς βάσει του προσοντολόγιου (παράρτημα ΙΙ) που έχει καταρτιστεί από το ΑΣΕΠ και το οποίο σας έχει αποσταλεί από 27-12-13, καθώς και από την υπ’αριθμ. 6/2013 πρόσκληση του ΟΑΕΔ (Παράρτημα ΙΙΙ, σελ 24έως και 27). Οι ωφελούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για έλεγχο στους επιβλεπόμενους φορείς εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί και δεν έχουν σύνδεση με αρχική αίτηση καθότι αρχική αίτηση δεν υφίσταται. Οι αιτήσεις έγιναν ηλεκτρονικά απευθείας στον ΟΑΕΔ χωρίς να ζητηθούν δικαιολογητικά.
 7. Σχετικά με την πιστοποίηση ελληνομάθειας και την ελληνική ιθαγένεια, σας παραπέμπουμε στην σελίδα 6της Πρόσκλησης 6/2013 του ΟΑΕΔ.
 8. Με βάση την Πρόσκληση 6/2013 (σελ. 3), το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται έκδοση διαπιστωτικής πράξης (Πρόσκληση 6, σελ17).
 9. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν ημερομίσθιο (Πρόσκληση 6, σελ.18) και τις ημέρες που δεν θα εργάζονται δεν θα πληρώνονται, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις (ΚΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574, ΦΕΚ 2091/27-8-2013, άρθρο 8, παρ.3) .
 10. Επειδή η αυτεπάγγελτη έκδοση του Ποινικού Μητρώου ενδέχεται να καθυστερήσει την αναγγελία πρόσληψης των ωφελουμένων, δύναται το δικαιολογητικό για το Ποινικό Μητρώο να αντικαταστεί στην παρούσα φάση από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.Σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του Επιβλέποντα Φορέα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού Μητρώου για κάθε ωφελούμενο, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελός του.
 11. Για τον προσδιορισμό του τρόπου πιστοποίησης υγείας και φυσικής καταλληλότητας, σας αποστέλλουμε διευκρινιστικά έγγραφα της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
 12. Σε ό,τι αφορά συμβάσεις κατά τα πρότυπα των άλλων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καταχωρήσεις στο b-glossa, ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κ.α., θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό.

Μονάδα Β2

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 14/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 30/07/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]