Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό Μετά από ερωτήματα της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά έγγραφα : Το Φ.50.4/12605/201-11-2017 έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και το 210317/Η1/30-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

1ο Ερώτημα – Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές

Ως προς τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, σημείο α’ της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) ΥΑ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών:
α) Ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016), στο άρθρο 7 «Προγράμματα ανταλλαγών», όπου αναφέρεται ότι «τα προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνική ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται τόσο από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η χώρα όσο και από τα ισχύοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)»;
β) αν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις διακρατικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας και στις οποίες εντάσσονται προγράμματα ανταλλαγών μαθητών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
γ) αν η απάντηση είναι αρνητική, σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Ε. στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών;
δ) απαιτείται προηγούμενη έγκριση και από ποιόν φορέα;

Απάντηση
Θέτουμε υπόψη σας ότι υπάρχουν συμφωνίες μορφωτικού και επιστημονικού περιεχομένου με περίπου 90 χώρες, κάποιες από αυτές εκτελούνται μέσα από την υπογραφή συγκεκριμένων μορφωτικών προγραμμάτων, συνήθως τριετούς διάρκειας. Σε αρκετά από αυτά τα προγράμματα γίνεται αναφορά στην ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανταλλαγών μεταξύ σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, η γενική αναφορά περί ενθάρρυνσης δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία από μόνη της για την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής μετακίνησης στο εξωτερικό. Ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω της υπογραφής ενός κειμένου συνεργασίας, όπως για παράδειγμα αυτό που υπέγραφε η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής με την ομόλογη Περιφέρεια στο Παρίσι (Ακαδημία Παρισίων). Εφόσον υπάρχει ένα κείμενο τέτοιου τύπου δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση της συνεργασίας από το ΥΠΠΕΘ.

2ο Ερώτημα – Σχετικά με τις αδελφοποιήσεις σχολείων
Ως προς τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, σημείο β’ της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) ΥΑ στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων:
Στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) – Πρόγραμμα Καλλικράτης, και συγκεκριμένα στο άρθρο 186, Κεφ. Η, παρ. 9, σελ. 1873, αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των αιρετών περιφερειών που αφορούν στους τομείς Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, περιλαμβάνεται ιδίως: «Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις».
Επομένως, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μετακίνηση στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση απόφασης περί της αδελφοποίησης των συμμετεχόντων σχολείων από την οικεία αιρετή περιφέρεια, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί αυτή στην υπηρεσία μας και να εγκριθεί η αιτούμενη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών;

Απάντηση
Στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) – «Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάρχει η σχετική αναφορά, στο άρθρο 186, Κεφ. Η, παρ. 9, σελ. 1873, όπως υπάρχει και αντίστοιχη αναφορά για την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από τον αιρετό Περιφερειάρχη (οι λεπτομέρειες για την έγκριση των μετακινήσεων ρυθμίζονταν με την προηγούμενη Υ.Α. – Μάρτιος 2011).
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 «Ρυθμίσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 «Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων» παρ. 2 α) του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) ρητά ορίζεται:
«2.α) Η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και οι πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β) Η παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4310/2014 (Α’258) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα».

Συνεπώς, για το κομμάτι της έγκρισης των μετακινήσεων, με οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένης της αδελφοποίησης), οι αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, το κομμάτι της έγκρισης της αδελφοποίησης αυτής καθαυτής παραμένει στην αρμοδιότητα του αιρετού Περιφερειάρχη.

3ο Ερώτημα – Μετακινήσεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ως προς τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, σημείο γ’ της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) ΥΑ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
α) ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εξωτερικό;
β) Ποια είναι τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν της από 18-3-2017 πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ;

Απάντηση
Μετακινήσεις μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων πλέον δεν επιτρέπονται. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα τα οποία εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

4ο Ερώτημα – Μετακινήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων διεθνών οργανισμών
Ως προς τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, σημεία δ’ και ε’ της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) ΥΑ:
α) Προκειμένου ένα σχολείο να οργανώσει μετακίνηση στο πλαίσιο προγραμμάτων διεθνών οργανισμών (π.χ. Cern, ESA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος), ή συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές επιστημονικές ολυμπιάδες, και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, θα πρέπει να προσκομίζεται προηγούμενη σχετική έγκριση του εκάστοτε προγράμματος ή της συμμετοχής από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ ή όχι;
β) Αναφορικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ESRIN (European Space Research Institute ή Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών), το οποίο βρίσκεται στο Frascati, κοντά στη Ρώμη της Ιταλίας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ ή όχι;

Απάντηση
α. Δεν απαιτείται σχετική έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εφόσον πρόκειται για διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει επίσημα η Ελλάδα.
β. Ομοίως για οποιοδήποτε όργανο, φορέα, ερευνητικό κέντρο κ.λπ. ενός τέτοιου διεθνούς οργανισμού δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5ο Ερώτημα – Μετακινήσεις κατόπιν πρόσκλησης από ευρωβουλευτή
Η μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών κατόπιν πρόσκλησης από ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει ομάδες μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντάσσεται στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης και σε ποιο άρθρο ή εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις και ισχύουν άλλες προϋποθέσεις; Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις, παρακαλούμε να μας τις γνωστοποιήσετε.

Απάντηση
Οι μετακινήσεις αυτές δύνανται να ενταχθούν στην ίδια ΥΑ (33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) για τις εκδρομές-μετακινήσεις, στο άρθρο 5, στο σημείο δ περί προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών.

5ο Ερώτημα – Ποια σχολεία θεωρούνται «Σχολεία της Ομογένειας»
Στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) ΥΑ, αναφέρεται ότι : «Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο: …..στ) πρόσκλησης από σχολεία της Ομογένειας»

Απάντηση
Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούνται αποκλειστικά και μόνο τα σχολεία που αναφέρονται στην περίπτωση α) του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016). Δηλαδή, α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο ή ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που έως σήμερα, έχουν ήδη αναδειχθεί μειοδότες κατόπιν διαγωνισμών για την ανάθεση διοργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό μετά από πρόσκληση από άλλου είδους δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του άρθρου 3 του ν. 4415/2016, αυτές μπορούν κατά παρέκκλιση να εγκριθούν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο