Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 80625/Ε2/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του αριθμ. 76400/Ε2/12-05-2016 εγγράφου μας, σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, ύστερα από πολλά ερωτήματα που προκλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους και εάν θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι στις 31-08-2016, απέστειλε σχετικό ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η απάντηση έχει ως εξής:

« Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος από την Υπηρεσία μας, αφού δεν νοείται συντάξιμος χρόνος μετά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, η οποία έχει ήδη επέλθει. Η σύνταξη των εκπαιδευτικών αυτών που θa επιμείνουν στην αίτηση παραίτησης που έχουν υποβάλει θα υπολογιστεί με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε ενυπογράφως όλους του εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση παραίτησης, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα επιμείνουν στην παραίτησή τους ή θα την ανακαλέσουν, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares