Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των υπηρετούντων με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Η υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης είναι ανεξάρτητη από τη βούληση για ανανέωση της πενταετούς θητείας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 200011/E2/21-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την αίτηση οριστικής τοποθέτησης των υπηρετούντων με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-08-2019 διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις αρ. πρωτ. 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) και 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκυκλίους μεταθέσεων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 50 και παρ. 4 του άρθ. 37 του Ν. 3966/2011 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, «των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία» «τίθενται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούν».

Καθώς οι εγκύκλιοι μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων αφορούν στο επόμενο της λήξης της πενταετούς θητείας σχολικό έτος και δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων αν θα ανανεωθεί η θητεία, η αίτηση οριστικής τοποθέτησης είναι υποχρεωτική, όπως άλλωστε και για όλους όσους βρίσκονται στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στις αντίστοιχες εγκυκλίους μεταθέσεων, προβλεπόταν επίσης η υποχρεωτική υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης. Ωστόσο, μετά την παράταση της εν λόγω θητείας μέχρι τις 31-08-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 97 του ν. 4530/18, οι αιτήσεις αυτές δεν λήφθηκαν υπόψη. (Σχετικό το υπ. αριθμ. πρωτ. 62821/Ε2/20-04-2018 έγγραφο).

Η υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης είναι ανεξάρτητη από τη βούληση για ανανέωση της πενταετούς θητείας, καθώς οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση για υπηρέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ανεξαρτήτως αν είναι τοποθετημένος οριστικά ή βρίσκεται στη διάθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τέλος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 203643/Ε1/22-11-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας οι έγχαρτοι υπηρεσιακοί και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο e-Datacenter βρίσκονται στην ευθύνη των Διευθύνσεων εκπαίδευσης των περιοχών των ΠΠΣ. Μετά τη διαπίστωση ότι δεν ισχύει το ίδιο και για το mySchool η υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ ώστε να διορθωθούν οι σχετικές εγγραφές.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares