Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ποιες από τις πρόσφατα νομοθετημένες άδειες δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 150936/Ε3/05-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων για θέματα αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μετά την έκδοση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ως προς το πρώτο ερώτημα, σχετικά με την υποβολή ιατρικών δικαιολογητικών στην περίπτωση χορήγησης άδειας ασθένειας, στο Κεφ. Β’, περ. 2.1. της ανωτέρω εγκυκλίου καθίσταται σαφές ότι η ιατρική γνωμάτευση που πρέπει να προσκομίσει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, προκειμένου να του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, μπορεί να εκδίδεται τόσο από ιατρό που υπηρετεί σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ όσο και από ιδιώτη ιατρό. Το αν απαιτείται παραπομπή του εκπαιδευτικού στην A.Υ.Ε. για τις πρώτες 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας στην περίπτωση υποβολής γνωμάτευσης ιδιώτη ιατρού είναι αρμοδιότητα του ασφαλιστικού φορέα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, όπως ήδη γνωρίζετε, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη παροδικών αναγκών της εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι δε συμβάσεις τους λήγουν αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους. Η ως άνω σχέση εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ (άρθρα 64 επομ.) του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’) «Προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών» αλλά και κατ’ άρθ. 89 του ίδιου προεδρικού διατάγματος από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από αυτό. Τυγχάνουν δε εφαρμογής και οι διατάξεις του αρ. 20 παρ. 8 και των άρθρων 21, 23 και 26 του ΠΔ 410/1988, στις διατάξεις του οποίου επήλθαν πρόσφατα τροποποιήσεις με το άρθρο 47 του Ν. 4674/2020. Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα οριζόμενα:

α) στο άρθρο 21 του ΠΔ 410/1988, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 47 παρ. 7Α του Ν.4674/2020: «Για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ΟΤΑ β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν αναλόγως για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 ,4 και 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (ΣΣ Ειδική άδεια 22 ημερών, ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας, χορήγηση ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες και ειδική άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων). Ειδικότερα, οι άδειες των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»

β) στο άρθρο 23 του ΠΔ 410/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, παρ 7Β του Ν. 4674/2020: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»

γ) στο άρθρο 26 του ΠΔ 410/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7Γ του αρ. 47 του Ν. 4674/2020: «Για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 (Άδειες εξετάσεων) του ν. 3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»

δ) Στο άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003:
Στους εκπαιδευτικούς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών ανά διδακτικό έτος, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή και σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-11-2020

Σχετικό είναι και το 162789/Ε3/27-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares