Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση Παράταση της θητείας τους μέχρι 31-8-2016

Έγγραφο Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-5-2016 (ΑΔΑ:67414653ΠΣ-ΦΔΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, και τοποθετήθηκαν για το διδακτικό έτος 2015 – 2016 με βάση την παρ. 2 της αριθμ. Φ.361.22/.54/102524/Ε3/26-6-2015 (ΑΔΑ: ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) εγκυκλίου που προέβλεπε ότι « Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 (167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11, παρ 6 και 12, παρ.6 του ΠΔ 1/2003 (1 Α΄)», και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως το τέλος του σχολικού έτους (31-8-2016).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο