Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Με σχετική πλειοψηφία η επιλογή στα σχολεία που προβλέπονται παραπάνω από μία θέσεις υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Φ.361.22/54/102524/E3/26-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

 1. Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., όσον αφορά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
 2. Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ 6 και 12 παρ. 6 του Π.Δ. 1/2003 (1 Α΄).
 3. Η προϋπόθεση που θέτει ο ν. 4327/2015 (50 Α΄) να μην έχει κριθεί υπεράριθμος ο υποψήφιος υποδιευθυντής προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, ελέγχεται με βάση τις υπεραριθμίες όπως αυτές κρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος.
 4. Στα Ε.Κ. καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανά θέση Υπεύθυνου Τομέα και Υποδιευθυντή (π.χ. Αν προβλέπεται να καλυφθούν 5 θέσεις Υπ. Τομέων, θα υπάρχουν μαζί με του Υποδιευθυντή 6 ψηφοδέλτια). Οι υποψήφιοι Υπ. Τομέων και Υποδιευθυντές, θα λάβουν από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια, εξαιρουμένου του ψηφοδελτίου που ο καθένας είναι υποψήφιος.
 5. Διευθυντής σχολικής μονάδας που δεν επανεπιλέγεται διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά.
 6. Οι Διευθυντές που υπηρετούν με θητεία σε σχολείο που δεν έχουν οργανική θέση και δεν επελέγησαν σε θέση Διευθυντή, δύναται να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Υποδιευθυντή και Υπ. Τομέα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 7. Όταν προβλέπεται η εκλογή περισσοτέρων του ενός Υποδιευθυντή καταρτίζεται και σε αυτή την περίπτωση ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι εκλογείς σημειώνουν μέχρι τόσους σταυρούς όσες και οι θέσεις των υποδιευθυντών που προβλέπονται και η απόφαση εκλογής λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο