Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ποιες άδειες προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:

  • Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄, 9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128/Α).
  • οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν.1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α).
  • οι άδειες αιρετών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά, του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α),
  • οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225/Α΄).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο