Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τα μέλη ΕΕΠ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας από εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή Σχολικής μονάδας και Ε.Κ., σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Τα μέλη ΕΕΠ (άρθρο 4, παρ 1.γ του ν. 4823/2021) δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε της Α/θμιας είτε της Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 6 και εξειδικεύονται στην περ. δ) του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α΄136).

Β) Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε αδιαβάθμητο φορέα εκπαίδευσης (ήτοι φορέα εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση όπως τα ΚΕΔΑΣΥ) θεωρείται ότι ανήκουν στην βαθμίδα εκπαίδευσης της τελευταίας οργανικής θέσης που κατείχαν πριν υπαχθούν σε θέση αδιαβάθμητου φορέα και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αυτής της βαθμίδας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares