Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Ενόψει της κάλυψης κενών και κενούμενων θέσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΕΖ4653ΠΣ-2ΜΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και υπευθύνων τομέων ΕΚ εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής, σας διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ακόμα και στη ίδια θέση, καθώς οι θέσεις που προβλέπεται να καλυφθούν αφορούν υπόλοιπο θητείας η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνεχόμενη της προηγηθείσας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares