Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής τους Στις 8 Ιανουαρίου 2016 η ψηφοφορία


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.353.1/11/205673/E3/15-12-2015 (ΑΔΑ:68Α14653ΠΣ-Ν5Κ) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:
 • Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128/Α).
 • οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 ( ΦΕΚ 112/Α) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α).
 • οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά. του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α),
 • οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α).
 1. Όσον αφορά Διευθυντή Σχολικής Μονάδας που ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης, αυτός διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος.
 2. Όσον αφορά τη σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο που αναλαμβάνει μέλος του Συμβουλίου Επιλογής και προβλέπεται από την παρ. 6 υποπαρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και δεν αποτελεί μέρος του πρακτικού της συνέντευξης όπως προκύπτει και από το άρθρο 15 της αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015 (2656/Β) Υπουργικής Απόφασης.
 3. Όσον αφορά στο έντυπο αξιολόγησης της συνέντευξης αυτό περιλαμβάνει μία και μοναδική αριθμητική αποτίμηση της βαθμολογίας του μέλους του συμβουλίου, καθώς και τη σχετική αιτιολόγησή της.
 4. Όσον αφορά τη μοριοδότηση της δεύτερης ξένης γλώσσας σας γνωρίζουμε ότι αυτή μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης που προβλέπεται για το αντίστοιχο επίπεδο της πρώτης γλώσσας.
 5. Όσον αφορά στην τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία της παρ. 5αα του άρθρου 46 του ν.4351/2015, αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα εκλογέων της εν λόγω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν υποψήφιοι. ή σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού.
 6. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί έχει ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Έως 15/12/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
 • Από 16/12/2015 έως 18/12/2015 Αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, με υπηρεσία ταχυμεταφοράς και παραλαβή τους
 • Από 18/12/2015 έως 22/12/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Ορισμός εφορευτικών επιτροπών – Κατάρτιση και ανάρτηση πίνακα εκλογέων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας
 • 23/12/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
 • Από 23/12/2015 έως 29/12/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.
 • Από 30/12/2015 έως 4/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση εκπαίδευσης. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση – Προγραμματισμός συνεντεύξεων – ενημέρωση υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.
 • 8/1/2016 Διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας (Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00) – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • 11/1/2016 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Καταχώρηση βαθμολογίας – Ανάρτηση μοριοδότησης της ψηφοφορίας
 • Από 12/1/2016 έως 19/1/2016 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 • Από 20/1/2016 έως 22/1/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
 • Από 25/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Από 27/1/2016 έως 29/1/2016 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • 1/2/2016 Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares