Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών ως διδακτικής

Εγκύκλιος 51913/Δ1/4-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, τόσο γραπτά όσο και τηλεφωνικά, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου απόσπασης των εκπαιδευτικών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως χρόνου άσκησης διδακτικού έργου, σας ενημερώνουμε ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 35 του αρθ. 39 του Ν.4186/2013, είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι., με την οποία να αναγνωρίζεται ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου. Η αναγνώριση μπορεί να αφορά και χρονικά διαστήματα πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (17-9-2013).

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει αρχικώς να απευθύνονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία έχουν ή είχαν αποσπαστεί, ζητώντας την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης. Αφού παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για την αναγνώριση του χρόνου απόσπασης του εκπαιδευτικού ως χρόνου άσκησης διδακτικού έργου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να την προσκομίζουν στις Υπηρεσίες σας, ώστε να συμπεριληφθεί στο Προσωπικό τους Μητρώο (άρθρο 23 παρ. 2γ και 2δ ν. 3528/2007).

Εφόσον η βεβαίωση αυτή πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συνόλου της διδακτικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-8-2018

Η ανωτέρω διάταξη της παρ. 35 του άρθ. 39 του Ν. 4186/2013 καταργήθηκε με την περ. η του άρθ. 88 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο