Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από ιδιωτική εκπαίδευση

Εγκύκλιος 57440/Ε2/7-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια των αριθμ. 206450/Ε2/18-12-2014 και 10705/Ε2/21-1-2015 εγγράφων μας για την εφαρμογή του Ν. 4310/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με την κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μισθολογικά κλιμάκια και τη μισθολογική τους εξέλιξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226), οι αριθμ. οικ.2/13917/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ 414 Β) και 2/24529/0022/24-03-2014 (ΦΕΚ 928 Β) ΚΥΑ, καθώς και οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι του ΓΛΚ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.Δι.Μ.Η.Δ.).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω σας παραπέμπουμε στο αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του ΓΛΚ και συγκεκριμένα στις σχετικές οδηγίες επί των άρθρ. 12 και 13 του Ν. 4024/2011 που εμπεριέχονται στο εν λόγω έγγραφο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο