Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των εκπαιδευτικών Δεν δικαιούνται αυτή την άδεια όσοι παρακολουθούν προγράμματα του ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 173952/Ε3/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΚ5Η46ΜΤΛΗ-Σ68) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με τη χορήγηση άδειας εξετάσεων σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει[1], ορίζει – μεταξύ άλλων – ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και ότι για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό /ακαδημαϊκό έτος.
  2. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται[2] και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ.410/1988 (191 Α’), όπως ισχύει, «για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρ.60 του ν.3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»
  3. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται[3] ανάλογα και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  4. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για τη διευκόλυνση της φοίτησης του εκπαιδευτικού σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας[4].
  5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υ.Κ., στους εκπαιδευτικούς που είναι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – ΑΕΙ) χορηγείται άδεια εξετάσεων. Φοιτητές[5] νοούνται οι α) προπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, β) μεταπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και γ) υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως πτυχίο ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται από ΑΕΙ μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών. Ως δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών.[6]
    Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων, του άρθρου 60 του Υ.Κ., εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι φοιτητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων του Υ.Κ. σε εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν προγράμματα του ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος[7].
  6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Η του Μέρους Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ της αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ


Παραπομπές του εγγράφου

[1] Η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019)

[2] Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’). Σχετικά, έχουμε εκδώσει και την αριθ. 15051/Ε3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΝΒ4653ΠΣ-ΞΗΠ) εγκύκλιο.

[3] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄).

[4] Βλ. σχετικά την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

[5] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)

[6] Με τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) και 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των ΑΕΙ, των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και στη διάρθρωση των προγραμμάτων αυτών στη βάση των ακαδημαϊκών ετών και εξαμήνων και πιστωτικών μονάδων.

[7] Η άποψη αυτή συμφωνεί με την άποψη που διατυπώνεται με το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/637/14838/01-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ήδη Υπουργείου Εσωτερικών.

Share and Enjoy !
Shares